Backamo lägerplats

Backamo lägerplats utgör en del av vårt kulturarv som regementsövningsplats för Bohuslän. Från början fanns i Bohuslän två sådana platser, en vid Stenehed vid Hällevadsholm samt Backamo. År 1770 blev dock Backamo ensam om att vara detta. Till Backamo samlades soldaterna för övningar under sommarmånaderna och förläggningen skedde ända fram till mitten av 1800-talet i tält eller hyddor. Det vi ser idag är ett resultat av förändringar och utbyggnader under främst senare delen av 1800-talet. Lägret utgör idag en bra utgångspunkt för vandringar på Bredfjället där Bohusleden passerar.

Gamla anor
Backamo har gamla anor. Den 12 oktober 1724 ryckte bohusländska skvadronen vid Riksänkedrottningens livregemente till häst in till möte på Backamo men det var troligen inte första gången som lägerplatsen där användes för militärt ändamål. Det ursprungliga området utgjordes av det som nu är ett flygfält. Förläggningen eller tältplatsen låg i den sydvästra delen av området med en skjutbana i södra delen. Läget på plan mark på en grusås gjorde området väldränerat och lätt att nyttja för utbildning av de indelta soldaterna. Lägret var en del av indelningsverkets system. Till en början var anläggningen nyttjad säsongsvis, men under slutet av 1800-talet uppfördes mässar för officerare och underofficerare. För manskapet uppfördes markententeri. Området arrenderades först av staten fram till 1859 men inköptes därefter


Dagens anläggning tar form
Det Backamo vi ser idag är ett resultat av flera förändringar som skedde under slutet av förrförra seklet. Den till Backamo gränsande gården Spriteröd inköptes 1879 och man fick då tillgång till baden i Grinnerödssjön. Året därpå flyttades regementsområdet till Spriteröds mark och namnet Backamo följde med i flytten.. Inom det nya Backamolägret nyttjades baracker för förläggning av de indelta och värnpliktiga. Vid större möten förekom även tältförläggning. Ett antal byggnader för olika ändamål uppfördes fram till sekelskiftet 1900, t.ex. sjukhus, förråd, mathallar mm. Det militära övningsområdet utvidgades ytterligare genom markförvärv.


Militären flyttar till Uddevalla
År 1913 flyttade Kungliga Bohusläns regemente från Backamo till nyuppförda kaserner i Uddevalla. Flytten föranleddes av härordningen från 1901 som bl.a. förändrade bestämmelserna om den allmänna värnplikten. Antalet tjänstgöringsdagar ökade och tog nu större delen av året i anspråk. För att klara detta behövdes nya och mer ändamålsenliga lokaler. Redan vid ingången till det nya seklet kan Backamos storhetstid sägas vra över. Landskapsregementena skulle nu också förläggas till städer i respektive landskap. Efter en avskedsparad 27 september 1913 bar det av till det nya regementet i Uddevalla. Lägret lades därefter mer eller mindre för fäfot. En mindre upprustning skedde 1923 och under mellankrigstiden utnyttjades Backamo sporadiskt av regementet för övningar. Även frivilligorganisationer, som lottorna, förlade viss kursverksamhet dit.


Andra världskriget
Andra världskriget medförde att Backamo lägerplats fick ett uppsving igen. Våren 1940 iordningställdes området för att kunna användas som krigsfångeläger. Viss utbildning av hemvärnsbefäl och värnpliktiga förlades hit. Nya byggnader uppfördes. Omedelbart efter kriget internerades tyska soldater och officerare på Backamo. Lägret upprustades på nytt och flygfältet byggdes ut. Arbeten gjordes som inte minst var viktiga som sysselsättningsskapande åtgärder frö de internerade. Flera baracker uppfördes.


Efterkrigstiden
På 1970-talet väcktes förslag att de gamla barackerna skulle rivas men stötte på hårt motstånd hos ledningen för Bohusläns regemente. Efter många turer och förslag påvisade Bohusläns museum i en kulturhistorisk utredning det kulturhistoriskt värdefulla för området och byggnaderna. I juli 1993 överlät staten lägerområdet till Uddevalla kommun utan ersättning. En stiftelse "Backamo lägerplats" bildades 1992 med syfte att rusta upp och bevara lägerområdet för framtiden. Stiftelsen arrenderar nu området för en symbolisk summa. Byggnaderna rustas upp efter hand för medel man får in genom uthyrning av lokaler och mark samt genom frivilligt arbete.


Ytterligare information
Ytterligare information kan fås från Uddevalla kommun, tel:0522 - 69 60 00 eller
www.uddevalla.se

Sources: From the publication "Backamo. En introduktion till lägerplatsen och dess historia" ("Backamo. An introduction to the campsite and its history") (1724 - 1994)'. Published by Stiftelsen Backamo lägerplats

Photo:Kenny Svidén 2006 ©Kenny Svidén
EU logoGeocacningoInterreg 4B